Privacy beleid

Gastreatment Services BV (GtS) en GtS Construction GtS (GtSC) hanteren een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Onderstaand privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met GtS en/of GtSC heeft en hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

 

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, email en op andere manieren worden vrijwillig gegeven en opgeslagen in ons eigen relatiebeheersysteem.

 

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om onze klanten, partners en prospects te benaderen:

  • over lopende projecten
  • over mogelijke nieuwe projecten
  • over nieuwe producten en diensten van GtS en GtSC
  • over overige belangrijke zaken aangaande GtS en GtSC

GtS en GtSC verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat wij toestemming hebben van de eigenaar, tenzij dit nodig is om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten.

 

Omgang met persoonsgegevens door medewerkers

Personen werkzaam voor GtS en GtSC hebben strikte geheimhouding van alle informatie die binnen GtS en GtSC wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers. Medewerkers van GtS en GtSC zullen van de klant verkregen of inzichtelijk gemaakte persoonsgegevens nimmer delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten.

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GtS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Opslag en beveiliging gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van GtS en GtSC. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

 

Recht op inzage en wijziging

U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. Op verzoek zal GtS en/of GtSC uw gegevens wijzigen of uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

 

Sollicitaties

Indien u uw gegevens aan GtS of GtSC verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens vastgelegd om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in het kader van werving & selectie. Wij verwerken hierbij de gegevens die wij van u, of via een wervings- en selectiebureau, hebben ontvangen. Uw gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden door ons gearchiveerd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Op verzoek van de sollicitant bewaren wij persoonsgegevens 1 jaar. Tijdens de sollicitatieprocedure geldt een geheimhoudingsverklaring.

 

Website & Cookies

De website van GtS verzamelt geen cookies en is beveiligd met een SSL certificaat.

 

Mogelijk misbruik

Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met GtS contact op te nemen. GtS heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Vragen en feedback

GtS controleert regelmatig of GtS en GtSC aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Gastreatment Services B.V.

Timmerfabriekstraat 12

2861 GV Bergambacht

Nederland

Tel. (+31) 182 - 621890

Fax. (+31) 182 – 621891

Email:info@gtsbv.com

 

Om dit privacybeleid als PDF te downloaden, ga naar downloads.